Vorderingen II

Op de taalcontroles na, is het geschreven materiaal wel zo goed als gereed. Wat nu volgt is het omzetten in cursusvorm, gecombineerd met interactief materiaal. Daarmee gaan begin augustus, na ons korte reces, de eerste pilot-cursussen van start, in eerste instantie met groepjes voorgangers van kerken, om eerst zélf vertrouwd te raken met vorm, opzet en inhoud. Deze fase leent zich ook voor het uitkristalliseren en het wegnemen van eventuele zgn. ‘kinderziekten.’

Met de eerste bèta-versie, kunnen voorgangers er zelf mee aan de slag in hun eigen gemeenten. Ook tijdens die fase, kunnen nog correcties plaatsvinden, en dan vooral contextueel.

In het najaar vinden de eerste evaluaties plaats, en kan de definitieve uitrol beginnen. Hoewel niet ontevreden, bleken onze aanvankelijke doelen te hoog gesteld: de inburgering, het wennen aan een ander land en andere cultuur, de weg daarin vinden en het aanleren van een nieuwe taal, nam meer energie dan vooraf gedacht. Het goede nieuws is dat onze taal sneller vordert dan gedacht; een beetje afhankelijk van het onderwerp, opereren we nu tussen B1 en C1 niveau (EU referentiekader). Luisteren, begrijpen en lezen gaan heel goed, spreken steeds beter, op enkele typische taalmoeilijkheden na.

De Chileense cultuur kenmerkt zich door ‘last-minute’ hetgeen inhoudt dat er op een (werk-)dag ook veel dingen tussendoor komen, die vaak allemaal wel nodig zijn, maar niet altijd even urgent. Ook dit is wennen; we zijn als Europeanen vermoedelijk toch meer planmatig. Enfin, het is wat het is, en we gaan gewoon stug door op de ingeslagen weg.

Bid u mee?

Hartelijk dank!

Leave A Comment